Tag: named range

  • การทำตัวเลือกแบบ drop down แบบหลายชั้นใน Excel

    การทำตัวเลือกแบบ drop down แบบหลายชั้นใน Excel

    สรุปย่อ การทำตัวเลือกแบบ drop down หลายชั้น หรือตัวเลือกในเซลล์หนึ่งขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราเลือกในเซลล์อื่น เราจะใช้ data validation, named range, และ INDIRECT() ทำงานร่วมกัน ตัวอย่าง สมมติว่าเราต้องการให้ตัวเลือกในคอลัมภ์ A เป็นประเภทของสินค้า ซึ่งมี 3 อย่าง ก็คือ ผลไม้ เนื้อสัตว์ และพืชผัก และข้อมูลในคอลัมภ์ B จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเลือกในคอลัมภ์ A เช่น ถ้าคอลัมภ์ A เลือกเป็น “พืชผัก” ในคอลัมภ์ B ควรจะมีตัวเลือกเป็น ผักหัว ผักใบ ผักสลัด เป็นต้น ดังภาพ ขั้นตอนที่ 1 กำหนดตัวเลือกและกำหนดชื่อ (named range) จากภาพตัวอย่างด้านบน จะเห็นว่าผมใส่ข้อมูลที่จะใช้เป็นตัวเลือกไว้ในคอลัมภ์ E ถึง G โดยประเภทที่จะเลือกในคอลัมภ์ A จะอยู่ในแถวที่…